Privatumo politika

Dėkojame, kad lankotės ir naudojatės UAB „Medicinos namai šeimai“  klinikų teikiamomis paslaugomis. Ši privatumo politika paaiškina kokia informacija, kokiu tikslu, kodėl ir kur yra renkama bei naudojama apie Jus, kai lankotės mūsų interneto svetainėje arba naudojatės UAB „Medicinos namai šeimai“  teikiamomis paslaugomis. Mums duomenų apsauga yra svarbi, todėl įsipareigojame gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

PRIVATUMO POLITIKA

1.ĮVADAS

 • Asmens duomenų valdytoja – UAB „Medicinos namai šeimai“ (toliau – Įmonė), įmonės kodas 303352497, administracijos adresas: Putvinskio g. 50 . Kaunas, 44248 Lietuva. el. pašto adresas info@medicinosnamai.lt, tel. Nr. +37062176337  tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, užtikrina asmens duomenų saugumą bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, platinimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.
 • Mūsų klinikos Klientas neatsiejama įmonės dalis. Mums yra svarbūs Jūsų poreikiai, pastebėjimai, nuomonė, kad galėtume tobulėti ir profesionaliai patenkinti Jūsų lūkesčius. Gerbdami savo Klientų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją, apdorojame jų asmens duomenis teisėtai ir sąžiningai.
 • Renkame tik tuos Klientų duomenis, kurie yra reikalingi teikiant Įmonės paslaugas, vykdant veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėje, puslapiuose ir pan. (toliau – Svetainė). Užtikriname, kad renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
 • Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.
 • Privatumo politikos tikslas – informuoti apie Įmonės užtikrinamą, Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip Įmonė saugo Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi, kokios yra jų teisės.

2. SĄVOKOS

  •  Pateikiame sąvokas, kurias naudojame privatumo politikoje. Rašydami „mes“, „mūsų“, „medicinosnamai.lt“, „internetinis puslapis“, turime omenyje UAB „Medicinos namai šeimai“ (toliau – Įmonė), įmonės kodas 303352497 , administracijos adresas: Putvinskio g. 50. Kaunas, Lietuva. el. pašto adresas info@medicinosnamai.lt, tel. Nr. +37062176337, Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: Identifikavimo kodas – P6420, įregistravimo data – 2015-03-13.)

 

 • Rašydami „Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „klientas“, „pacientas“, „vartotojas“ ar „lankytojas“, turime omeny neregistruotą mūsų internetinio puslapio naudotoją (kai jis registruojasi UAB “Medicinos namų šeimai “ UAB „Medicinos namai“ klinikos specialisto paslaugai (-oms)) arba mūsų internetinio puslapio lankytoją, kuris nebūtinai registruojasi UAB „Medicinos namų šeimai“ (klinikos Medicinos namai) specialisto paslaugai (-oms).

 

 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

 

 • Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.

 

 • Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

 

 • Paslaugos– bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu Įmonės siūlomi produktai, prekės ir (ar) paslaugos.

 

 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.

 

 • Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

 

 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

 

 • Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

 

 • Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

 

 • Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis, jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.

 

 • Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

 

 • Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

 

 • Trečiasis asmuo/šalis – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  • Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
  • Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
  • Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų Įmonės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip Įmonės svetainės lankytojas, kai užsisako, perka ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Įmonės svetainėje.

 

4. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

  • Asmens duomenis Klientas pateikia pats kreipdamasis į Įmonę, registruojantis paslaugoms, naudojantis Įmonės paslaugomis, dalyvaujant lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, apklausose ar tyrimuose, paliekant komentarus, užduodant klausimus, prenumeruojant naujienlaiškius ir (arba) naudojantis Įmonės teikiamomis paslaugomis, kreipiantis į Įmonę prašant suteikti konsultaciją.
  • Asmens duomenys gaunami Klientui lankantis Įmonės svetainėje, adresu: medicinosnamai.lt ir www.unomeda.lt Svetainėje Įmonė naudoja slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Kliento kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip Įmonė gali nustatyti, kad Klientas lankėsi Įmonės svetainėje anksčiau. Įmonė naudoja slapukus, siekiant užtikrinti Klientui pačią patogiausią svetainės peržiūrą.
  • Asmens duomenys gaunami Kliento sutikimo pagrindu. Tais atvejais, kai Klientas yra išreiškęs pageidavimą gauti informaciją arba išsakyti nuomonę apie konkrečias paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Klientui reikalingos informacijos pateikimą. Klientų nuomonės apklausų, rinkos tyrimų ir statistinių duomenų rinkimo, žaidimų ir akcijų Klientams organizavimo tikslais, gavus Kliento sutikimą arba siekiant teisėto intereso gerinti Įmonės paslaugų kokybę, Klientų, kaip paslaugų gavėjų, patirtį bei kurti naujus produktus ir paslaugas. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Įmonei duotą sutikimą. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

  • Klientas pateikdamas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Klientui ir teikdama paslaugas, kurių Klientas tikisi. Kliento asmens duomenys Įmonei reikalingi šiais tikslais:
   • Santykių su Klientais palaikymui ir galimybių naudotis Įmonės paslaugomis sudarymui bei administravimui.
   • Paslaugų sutarčių su Klientu sudarymui ir vykdymui, duomenų apie Klientą atnaujinimui, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant teisinę pareigą.
   • Kliento, Įmonės bei trečiųjų šalių teisių, interesu ir privatumo apsaugojimui.
   • Teisinių reikalavimų (teismui, antstoliams ar kitoms institucijoms, kurioms privalome perduoti pagal LR teisės aktus) pareiškimui, vykdymui arba apgynimui.
   • Klientų mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu;
   • Personalo atrankos tikslu (renkami kandidatų asmens duomenys). Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai į Įmonę elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (el. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, visa pateikta informacija CV, motyvaciniame laiške bei pozicija, į kurią pretenduoja) Įmonė tvarko, kad galėtų atrinkti kandidatą į pretenduojamą darbo poziciją. Kandidatų asmens duomenis Įmonė saugo tol kol vyksta atranka į konkrečią darbo vietą. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas. Įmonė nerenka ir netvarko kandidatų ypatingų asmens duomenų.
   • Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis kai Klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

6. KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME

  • Informacija, kurią pateikiate savo noru: kai užsiregistruojate vizitui mūsų svetainėje tiesiogiai arba pasinaudojant trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis (Facebook, Google ir pan.), atsiunčiate mums elektroninį laišką, susisiekiate su mumis per trečiųjų šalių programas (Facebook, Instagram ir t.t.), konsultuojatės raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis su mūsų darbuotojais dėl teikiamų paslaugų ir/ar užsiprenumeruojate naujienlaiškių siuntimo paslaugą, pasinaudojate komentarų funkcija internetiniame puslapyje, susisiekiate su mumis bet kuriuo kitu būdu ir savanoriškai pateikiate informaciją apie save. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, asmens sveikatos duomenys, fizinis adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, lytis, amžius, ir kita demografinė informacija.
  • Informaciją, kurią gauname kai Jūs pasinaudojate mūsų paslaugomis: registruodamiesi pas specialistą unomeda.lt internetinėje registracijos formoje, Jūs pateikiate savo vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
  • Informaciją, kurią renkame automatiškai: kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, naršote mūsų internetinėje svetainėje mes renkame informaciją apie internetinės svetainės aplankytus puslapius ir kitą naršymo, veiklos istoriją ir statistiką. Tai gali būti jūsų IP adresas, įrenginio operacinė sistema, naršyklės ID, naršymo veikla ir kita informacija susijusi su Jūsų veikla internetinėje svetainėje ar kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis. Dalį informacijos surenkame iš registrų failų, taip pat slapukų ir kitų sekimo technologijų pagalba
  • Slapukai: mes ir mūsų partneriai naudoja įvairias technologijas, informacijos apie svetainės naudojimo statistiką bei naršymo veiklą rinkti, tai gali būti tokios technologijos: slapukai ar/ir panašaus pobūdžio technologijos, tokios kaip „Pixel“ kodai arba tinklapio indikatoriai internetinio puslapio tendencijų analizei, puslapio administravimui, nuasmenintos demografinės informacijos statistikai apie internetinio puslapio lankytojus, todėl gaunama informacija mes negalime identifikuoti konkretaus asmens. Kiekvienas lankytojas savo interneto naršyklėje gali valdyti ir atsisakyti kaip naršyklė priima arba nepriima nei vieno slapuko. Mes savo internetinėje svetainėje naudojame savo slapukus kartu su trečiųjų šalių slapukais, norėdami užtikrinti internetinės svetainės pilną funkcionalumą bei rinkodaros tikslais, norint Jums parodyti kitose platformose (Google, Facebook, Instagram) specializuotus pasiūlymus Jums. Jeigu norite sužinoti daugiau apie mūsų internetinėje svetainėje esančius slapukus, informaciją rasite čia.

 

7. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

  • Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
  • Įmonė nurodytų asmens dokumentų tvarkymui gali sudaryti arba yra sudariusi sutartis su šiais duomenų tvarkytojais: duomenų centrais, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančiomis įmonėmis, reklamos/rinkodaros paslaugas teikiančiomis įmonėmis, programinę įrangą kuriančiomis, teikiančiomis, palaikančiomis ir vystančiomis įmonėmis, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančiomis įmonėmis, ryšio paslaugas teikiančiomis įmonėmis, konsultacijas teikiančiomis įmonėmis, naršymo internete ar veiklos analizę internete atliekančiomis ir paslaugas teikiančiomis įmonėmis.
  • Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonės ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykius reglamentuoja tarpusavio sutartis ir LR teisės aktai, įpareigojantys laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų šios Privatumo politikos bei kitų su tuo susijusių teisės aktų. kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
  • Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis teismo arba valstybinių institucijų prašymu, ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
  • Įmonėje gali būti reikalingas apsikeitimas asmens duomenimis, kai tam yra konkretus numatytas tikslas. Įmonei gali tekti pateikti asmens duomenis šiems asmens duomenų gavėjams: verslo partneriams, duomenų tvarkytojams (subrangovams).

 

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

  • Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi Ambulatorinėse kortelėse (spausdintini dokumentai) ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
  • Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

9. KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

  • Klientas, kaip duomenų subjektas turi teisę:
  • Susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis. Kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įmonė tvarko jo asmens duomenis.
  • Kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
  • Kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
  • Apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz.,  laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti.
  • Gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose).
  • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.
  • Nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam.
  • Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Įmone.
  • Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:
 • teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą adresu: UAB „Medicinos namai šeimai“ Putvinskio g. 49-204. Kaunas, Lietuva.
 • teikiant rašytinį prašymą asmeniškai el. paštu:info@medicinosnamai.lt;
 • žodžiu – telefonu +37062176337;
  • Klientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Įmonė nagrinėja nemokamai. Gavus asmens prašymą pateikti, kokius duomenis Įmonė apie jį yra sukaupusi, atsakymas yra pateikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo dienos. Pateikiant prašymą, būtina pateikti besikreipiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

 

10. KLIENTO ATSAKOMYBĖ:

  • informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją;
  • pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Įmonė galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

11. APKLAUSOS NAUDOJANT GOOGLE FORMS

 • UAB „Medicinos namai šeimai“ naudoja Google Forms platformą surinkti informaciją iš apklausų dalyvių. Duomenys, surinkti per Google Forms apklausas, gali apimti asmeninius ir/ne asmeninius duomenis, kuriuos pateikia dalyviai. Mes siekiame užtikrinti, kad apklausų duomenys būtų anoniminiai ir negalėtų būti siejami su konkrečiu asmeniu. Pateikta informacija naudojama tik bendrosiomis statistinėmis ir tyrimo tikslais.
 • Surinkti duomenys naudojami tik mūsų organizacijos vidinėms reikmėms, tokioms kaip tyrimai, analizė. Mes imamės reikiamų saugumo priemonių, kad užtikrintume apklausų dalyvių duomenų saugumą. Pateikdami atsakymus į apklausas, jūs sutinkate su šia privatumo politika ir leidžiate mums naudoti jūsų duomenis, kaip aprašyta aukščiau.
 • Atsiliepimai pateikti www.medicinosnamai.lt arba www.unomeda.lt puslapiuose tvarkomi vadovaujantis atsiliepimų tvarkymo taisyklėmis.

12. PACIENTO PRISIRAŠYMAS PRIE PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS IR REGISTRACIJA KLINIKOJE TEIKIAMOMS PASLAUGOMS GAUTI

 • Pacientas gali prisirašyti prie Klinikos fizinėje vietoje, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildydamas prašymą gydytis pasirinktoje pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje. Taip pat pacientas gali prisirašyti prie Klinikos internetu, naudodamasis https://e-pacientas.lt, ir identifikuodamasis naudojantis SMART ID arba mobiliuoju parašu.
 • Registracija Klinikos teikiamoms paslaugoms gali būti vykdoma keliais būdais: atvykus į kliniką, telefonu arba pasinaudojus elektroninėmis registracijos sistemomis https://e-pacientas.lt arba https://ipr.esveikata.lt/.
 • Visi registracijos metu pateikti duomenys laikomi konfidencialiais ir naudojami tik Klinikos teikiamų paslaugų tikslais. Mūsų Klinika naudoja pateiktus asmens duomenis tik gydymo ir sveikatos priežiūros tikslais, laikydamasi galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų. Asmens duomenys gali būti naudojami tik su paciento sutikimu arba pagal įstatymų leidžiamus atvejus.

13. IŠORINĖS SVETAINĖS

 • Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines, pvz: https://e-pacientas.lt, https://ipr.esveikata.lt/ ir kita. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui: kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

 

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  • Ši Privatumo politika yra neatskiriama Įmonės teikiamų Paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Rekomenduojame Klientus reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija šioje interneto svetainėje, kad žinoti aktualią informaciją.